Het Allerheiligen Convent

C.S. Veritas is aangesloten bij het Allerheiligen Convent. Op 25 oktober 1908 werd de Unie van Katholieke Studentenverenigingen opgericht, onder de zinspreuk 'Unio in Unico', wat ongeveer betekent 'Eenheid door Uniekheid'. De Unie was een verband van katholieke verenigingen, met als activiteiten bijvoorbeeld bezinningsdagen (de zogenaamde 'retraite'), het in de gaten houden en meedenken over religieuze zaken als de Vaticaanse Concilies, maar ook natuurlijk onderlinge contacten en gezelligheid. In de jaren zestig kwam vrijwel alle nadruk te liggen op de niet-katholieke aspecten van de Unie. In 1968 is zij uit elkaar geklapt door een scheiding tussen het politieke en het a-politieke kamp; er ontstond grote onenigheid over de vraag of de Unie aan politieke stellingname mee moest doen. Ondanks de officiële opheffing hield men wel onderling contact, zodat in 1973 de tijd rijp was voor een nieuw verband: Het Aller Heiligen Convent. Met zeven van de oorspronkelijke negen verenigingen werden de formele banden van voor de scheiding weer op peil gebracht.De naam Aller Heiligen Convent wijst op de katholieke achtergrond. Meer dan een achtergrond is het echter niet, aangezien in 1981 het predikaat 'katholiek' uit de statuten is geschrapt. Dit om toetreding mogelijk te maken van de jongste tak aan de AHC-boom, namelijk Quintus uit Leiden. Samen met C.S. Veritas uit Utrecht, Sint Franciscus Xaverius uit Wageningen, Albertus Magnus uit Groningen, Sanctus Virgilius uit Delft, Sanctus Laurentius uit Rotterdam, Carolus Magnus uit Nijmegen, Sint Olof uit Tilburg en sinds 1 november 2002 ook L.A.N.X. uit Amsterdam ontplooit het Aller Heiligen Convent een indrukwekkende schare aan activiteiten. Om maar enkele te noemen: het AHC Songfestival, de AHC DJ Contest en het Mega Allerheiligen Feuten Festijn. Daarnaast probeert het AHC andere dingen te stroomlijnen, zoals externe contacten en politieke en sociale betrokkenheid. Door middel van maandelijkse vergaderingen met alle externen wordt de continuïteit bewaard. De kracht van het AHC schuilt zich in de diversiteit van activiteiten en de spreiding over het land.

AHC.png

De Landelijke Kamer van Verenigingen

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is het overkoepelend orgaan van 46 studentengezelligheidsverenigingen in Nederland (waaronder C.S. Veritas). De LKvV vertegenwoordigt 40.000 studenten en heeft als hoofddoel het behartigen van de belangen van de aangesloten lidverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV's). De doelstellingen van de LKvV behelsen: 

  • Het creëeren van reële beeldvorming rondom studentengezelligheidsverenigingen, zowel proactief als reactief. Acties die vanuit de LKvV worden geïnitieerd zijn de World Lid Actie (www.wordlid.com) en 3FM Serious Request (www.lkvv.nl/studentseriousrequest). Daarnaast verstuurt de LKvV persberichten waarin wordt gereageerd op landelijk spelende issues rondom studenten en verenigingen.
  • Het voeren van een politieke lobby bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. De LKvV signaleert op deze manier ontwikkelingen die van invloed zijn op haar  lidverenigingen en speelt hier adequaat op in. Voorbeelden hiervan zijn het plan "Collegegeldvrij besturen" en de wijzigingen rondom de Drank- en Horecawetgeving.
  • Het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen de lidverenigingen onderling en tussen de LKvV en haar lidverenigingen. Dit gebeurt door middel van het organiseren van vier congressen en twee symposia, het geven van advies aan de  lidverenigingen, het beleggen van Plenaire Vergaderingen en PKvV-overleggen, een jaarlijks terugkerend onderzoek naar een onderwerp dat van belang is voor studentenverenigingen en een online informatiebank voor de  lidverenigingen.
  • Samenwerken met convenantpartners: het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), AIESEC, Integrand, UniPartners, Studentensport Nederland en Erasmus Student Network (ESN). Deze partijen komen bijeen om de ontwikkelingen die spelen bij hun achterban te bespreken. Het ISO neemt deze mee naar de Studentenkamer en op deze manier heeft de LKvV ook via deze weg inspraak in het politieke beleid.
Landelijke_Kamer_van_Verenigingen.png

Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen

De Federatie van Utrechtse Gezelligheidsverenigingen is een Plaatselijke Kamer van Verenigingen en is opgericht in 1970. De F.U.G. vertegenwoordigt de zeven studentengezelligheidsverenigingen in Utrecht: C.S. Veritas, het Utrechtsch Studenten Corps,U.V.S.V./N.V.V.S.U.S.S.R.-N.U.UMTCUnitas S.R. en B.I.T.O.N. Alhoewel de verenigingen ieder hun eigen karakter hebben en soms veel van elkaar verschillen, zijn er natuurlijk ook overeenkomsten en gemeenschappelijke belangen. Daarom is het praktisch dat de verenigingen vertegenwoordigd worden door één orgaan. De F.U.G. bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vijf personen die lid zijn bij één van de zeven verenigingen. Het Algemeen Bestuur bestaat uit één afgevaardigde uit het bestuur van elke vereniging. Eens in de twee weken vergaderen het AB en het DB met elkaar. Zo blijft het AB op de hoogte van de werkzaamheden van het DB en blijft het DB op de hoogte van de ontwikkelingen bij de verenigingen. 

De taken van de F.U.G. bestaan uit het behartigen van de belangen van de verenigingen, het vertegenwoordigen van de zeven verenigingen en het onderhouden van contacten met de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de Landelijke Kamer van Verenigingen en de Introductie Commissie Utrecht. Daarnaast maakt de F.U.G. promotie voor de verenigingen tijdens de Utrechtse Introductie Tijd en open dagen van de UU en HU en organiseert rondleidingen bij de verenigingen. De F.U.G. stelt de F.U.G.-pakketten samen met folders van allerlei studentenorganisaties die naar elke aankomende universitaire student gestuurd wordt.

download.jfif